Pokol és Sátán mint létező valóság a Biblia és a tapasztalat szerint

1. Míg a korábbi századokban a keresztények hajlamosak voltak túlzottan hangsúlyozni Isten ítéletét, a hitetlenekre váró örök büntetést (ld. pl. Jonathan Edwards Bűnösök a haragvó Isten kezében c. prédikációját), addig napjainkban talán ennek ellenhatásaként túl kevés szó esik erről. Maga Jézus a példázatait is beleértve többet szólt az utolsó ítéletről és a pokolról, mint a mennyről, s lényegében igenlő választ adott arra a kérdésre, hogy kevesen üdvözülnek-e - ld. Lk 13,23-30, vö. Mt 7,13-29 ("Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát", 21. v.) és 8,11-12: "akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás" . A bűn kerülésének fontosságát illetően megjegyezte: "És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik el" (Mk 9,47-48; vö. Lk 12,5; 16,19-31). A farizeusi gonosz képmutatásról így beszélt: "Őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon; felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak: ezekre vár a legsúlyosabb ítélet" (Mk 12,38-40; vö. Mt 23,33). A Mt 25-beli példázatait így fejezi be: "Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre" (Mt 25,44-46). Pál apostol pedig kijelenti: "Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától" (2Thessz 1,7-9).

2. A pokolról szóló bibliai tanítást és a tapasztalatot illetően is igen tanulságos megvizsgálni Bill Wiese beszámolóját, aki állítása szerint 23 percet töltött a pokolban, és részletesen leírja élményeit "23 perc a pokolban" c. könyvében (HIT Gyülekezete, 2008) és videoüzenetében (magyarul és angolul; a könyvet ld. itt).

3. Nem tudom, hogy Wiese csakugyan a pokolban járt-e, de úgy tűnik, érzékletes beszámolója összhangban van a Szentírással, és kitűnően ráirányítja a figyelmet a pokol létező valóságára, az odakerülés komoly veszélyére. Ő maga a Chuck Smith által alapított Calvary Chapel (Magyarországon "Golgota gyülekezetek") tagja. Sem ezen közösség, sem a Hit Gyülekezete tanításával és gyakorlatával nem értek maradéktalanul egyet, de megfontolásra érdemesnek tartom Joó Sándor következő kijelentését: "én eddig a Sátánnal még csak a saját szívemben találkoztam" (ld. "Tudom, hol lakol" c. prédikációját ). Meg kell persze ítélnünk a Sátán és ördögei világunkban tapasztalható tevékenységét (a karizmatikus elhajlásokat, túlzásokat is beleértve), de jól tesszük, ha ezt a megítélést magunkon kezdjük - így kisebb helyet hagyunk Ellenségünknek arra, hogy saját szívünkben sikeresen végezze tovább munkáját.

4. Wiese könyvében a következő hasonlattal világítja meg a pokolnak a hívő ember életével kapcsolatos jelentőségét. Ha azt látnánk, hogy valaki egy SÓSAV feliratú tartálykocsiból megtölt egy úszómedencét, és elhajt, akkor a később odaérkező és fürödni készülő gyerekeket akár erőszakkal, akaratuk ellenére is igyekeznénk visszatartani a medencébe ugrástól. Lelki értelemben természetesen korlátozottak a lehetőségeink, ám legalább ugyanilyen buzgón kéne igyekeznünk megakadályozni, hogy a körülöttünk élő lelkek "a tűz tavába" kerüljenek (Jelenések 19,20; 20,14-15). Lásd még a Végítélet és ítélkezés - Liberális-e Isten? Megítéli-e minden ember tetteit, szavait és gondolatait a végső időkben, és nekünk is meg kell-e ítélnünk azokat? c. írást.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2016.02(-2020.12.)
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)

Minden emberi nézet (rendszer) tartalmaz hibákat - az enyém is. A honlapomon kifejtett nézeteim csupán szerény véleményemet tükrözik, és sok esetben a közzététel óta jelentősen változhattak (különösen ha 2020 előttiek), ezért kéretik mindent saját felelősségre olvasni és bölcsen megítélni! (Az anyagok végén a zárójeles dátum csak kisebb módosítást jelent, nem alapos felülvizsgálatot.)