Néhány idézet Wesley Jánostól, 14 kötetes összes műveiből

Lásd a figyelmeztetést itt!
("The WORKS of John Wesley", Beacon Hill Press of Kansas City, 1979; az alábbi kiadás változatlan utánnyomása:
Wesleyan Conference Office / Wesleyan Methodist Book Room, London, 1872).

0. Ha tudjuk és érezzük, hogy felülről való úgy a jó legelső mozzanata, mint az erő, amely végigviszi azt; ha Isten az, aki nemcsak elültet minden jó vágyat, hanem végig is kíséri azt, különben szertefoszlana, akkor ebből nyilvánvaló, hogy "aki dicsekszik", annak "az Úrral" kell dicsekednie [1Kor 1,31] (85. prédikáció, "Üdvösségünk munkálása", I.4., Works, VI:509).

1. Főbb tantételeinkből - melyek az összes többit is magukban foglalják - három van: a bűnbánat, a hit és a szentség tana. Ezekről azt tartjuk, hogy az első úgyszólván a vallás előcsarnoka, a második annak kapuja, a harmadik pedig maga a vallás (A metodisták elveinek további kifejtése, VI.4; Works, VIII:472).

2. 56. kérdés: Mit tehetünk azért, hogy Isten munkája megelevenedjen ott, ahol hanyatlásnak indult? ... (7) Erőteljesen és határozottan buzdítsunk minden hívőt, hogy "törekedjen a tökéletességre" [Zsid 6,1]. Annak érdekében, hogy "mindnyájan egyféleképpen szóljunk" [1Kor 1,10], egyszer s mindenkorra kérdem, védelmezzük ezt a tökéletességet, vagy lemondjunk róla? Egyetértünk abban, hogy védelmezzük, azt értve rajta (miként kezdettől fogva tesszük), hogy minden bűntől megszabadulunk azáltal, hogy Isten és az emberek szeretete tölti be a szívünket .... Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a halálunk előtt megszabadulhatunk minden bűntől. A lényeg kérdése tehát eldőlt; de ami a módot illeti, a változás fokozatos vagy azonnali? Mindkettő. A megigazulásunk pillanatától kezdve fokozatosan megszentelődhetünk, növekedhetünk a kegyelemben, naponta előrehaladhatunk Isten ismeretében és szeretetében. S ha a bűn megszűnik a halál előtt, akkor a dolog természetéből adódóan lennie kell egy azonnali változásnak: kell, hogy legyen egy utolsó pillanat, amikor még létezik, és egy első pillanat, amikor már nem létezik (Beszélgetések jegyzőkönyvei, 1744-1789; Works, VIII:328-9; kiemelés tőlem).

3. A keresztyén ember tökéletes úgyannyira, hogy ne vétkezzék.
21. Ez minden keresztyén dicsőséges kiváltsága; igen az, még ha "Krisztusban kiskorú" is [1Kor 3,1]. De csak akik "erősek az Úrban" [Ef 6,10], és "legyőzték a gonoszt", vagy még inkább, akik "ismerik azt, aki kezdettől fogva van" [1Jn 2,13], azokról lehet állítani, hogy másodszor olyan értelemben is tökéletesek, hogy megszabadultak a gonosz gondolatoktól és gonosz indulatoktól (40. prédikáció, II.20-21.; ford. Bedőné Kriszt Éva, ld. az Irodalmat; Works, VI:15-16). Ld. összefoglalva itt: A keresztény tökéletesség világos leírása, 12., továbbá 17., 26. pont (Works, XI:374, 387, 441).

4. 9. kérdés: Milyen bűnök egyeztethetők össze a megigazító hittel? Válasz: Egyetlen szándékos bűn sem. Ha egy hívő szándékosan vétkezik, elveti hitét. Nem is lehet ismét megigazító hite, amíg előbb bűnbánatot nem tart (Beszélgetések jegyzőkönyvei, 1744-46, I. beszélgetés; Works, VIII:276).

5. Azoknak száma, akiket kizártunk a társaságokból, 64 volt: 2-t káromkodás és esküdözés miatt, 2-t rendszeres ünneprontásért, 17-et iszákosságért, 2-t szeszesitalok árusítása miatt, 3-at veszekedés és civakodás miatt, 1-et feleségének (meg)veréséért, 3-at gyakori szándékos hazudozásért, 4-et szitkozódásért és megszólásért, 1-et tétlenségért és henyélésért, végül 29-et nemtörődömség és gondatlanság miatt (Naplója, 1743. márc. 12.; Works, I:416).

6. Félek, hogy ahol csak gyarapodott a gazdagság, ott (rendkívül kevés kivételtől eltekintve) ugyanolyan arányban visszaszorult a vallás lényege, vagyis az a lelkület, amely Krisztusban is megvolt (Gondolatok a metodizmusról, 9. pont; Works, XIII:260)

7. Ne elégedjünk meg olyan vallással, amely nem foglalja magában az ördög minden munkájának, vagyis minden bűnnek a lerontását. Tudjuk, hogy az értelem gyengesége és ezernyi erőtlenség megmarad, amíg e romlandó testben vagyunk, de a bűnnek nem kell megmaradnia: legfőképpen ez az ördögnek az a munkája, amelynek e mostani életben való lerontása végett az Isten Fia megjelent [1Jn 3,8k]. Ő képes és kész már most lerontani azt mindazokban, akik hisznek őbenne. Csak ne legyünk szűkkeblűek! Ne vonjuk kétségbe az ő hatalmát vagy szeretetét! Tegyük próbára ígéretét! ... "[Jézus] képes mindenestül megmenteni [teljesen megszabadítani] azokat, akik őrajta keresztül mennek Istenhez" [Zsid 7,25; Csia] (62. prédikáció vége, "Krisztus eljövetelének célja", Works, VI:277).

8. Végül egy idézet Wesley anyjától, Susanna(h) Wesleytől, aki John kérdésére így fogalmazta meg, mi a bűn: "Kövesd ezt a szabályt: ami gyengíti értelmedet, csökkenti lelkiismereted érzékenységét, elhomályosítja benned Isten tudatát, vagy elveszi a lelki dolgok ízét; vagyis ami növeli tested erejét és hatalmát az elméd felett, számodra bűn az, bármilyen ártatlan legyen is önmagában."

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2007.12-2016.02.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)