Irodalom - Jó könyvek és források a kereszténységgel kapcsolatban

Megjegyzések: Az angol nyelvű irodalomjegyzék nem teljesen egyezik a magyarral, így angolul tudóknak azt is érdemes átnézniük. A felsorolt könyvek egy része Budapesten megvehető a CLC (Hársfa u. 19., a Blaha Lujza tértől nem messze, a Dohány u. és a Hársfa u. sarkánál) vagy a Good News (Dob u. 74., a Hársfa u. és a Dob u. sarkánál) könyvesboltjában, vagy kikölcsönözhető a Magyarországi Metodista Egyháztól (Kiscelli u. 73.) vagy a Názáreti Egyház Alapítványtól (1149 Budapest, Egressy út 100. fsz. 1-es iroda, ld. www.hitkapcsolatok.hu, www.nazaretiegyhaz.hu).

Tartalom
Életrajz
Regény
Ébresztő
Wesley
Hitvédelem
Ismeretterjesztő

Életrajz

Sréter Ferenc egykori evangélikus lelkész, evangélista élete és prédikációi az ebredes.atw.hu honlapon

S. Pearce Carey: William Carey - A modern külmisszió atyja (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, 2006). William Carey (1761-1834), a vidéki cipész, aki egyedül sajátította el a bibliai és a keleti nyelveket, szinte egyedül győzte meg a missziót ellenző, a rabszolgakereskedelmet viszont támogató lagymatag angol keresztényeket, s mindössze néhány kis gyülekezet támogatását élvezve hajózott el Indiába 1793-ban, ahol a Bibliát sok nyelvre lefordította, és kiemelkedő gyülekezetalapítóvá vált, megindítva a protestáns missziói mozgalmat. A jeget az Ézs 54,2-3-ra épülő prédikációjával törte meg, melynek üzenetét az alábbi híres mondásban foglalta össze: "Várj nagy dolgokat Istentől; vállalkozz nagy dolgokra Istenért!"

John Pollock: Hudson Taylor és Maria - Egy mennyben köttetett házasság (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, 2005). Kína belsejében Hudson Taylor (1832-1905) indította el a missziót, amely Carey és társai munkája révén még csak néhány tengerparti városban működött. Ez a könyv nemcsak Taylorék rendkívüli és kalandos házasságának állít figyelemre és követésre méltó emléket, hanem kimagasló hitüknek is.

Phyllis Thompson: Hudson Taylor (Evangéliumi Kiadó, é.n.). Hudson Taylornak, a Kínai Belföldi Misszió alapítójának rövid, ám annál érdekfeszítőbb életrajza.

Grubb P. Norman: Studd T. Károly - Isten követe (Evangéliumi Iratmisszió, 1970). Charles T. Studd (1860-1931) életrajza, akiben a hitből való élet legjobb példáját ismertem meg (a bibliai példákon kívül). Eljegyzése napján menyasszonyával együtt nagy vagyonának egészét elajándékozta, s Kínában, Indiában, majd Afrikában szolgált misszionáriusként. Az Afrikába való indulás előestéjén egy fiatalember megkérdezte tőle: "Igaz-e, hogy 52 évesen itt akarja hagyni a hazáját, az otthonát, a feleségét és a gyermekeit?" "Ha Jézus Krisztus valóban Isten, és meghalt értem, akkor nem létezhet olyan áldozat, amit túl nagynak tartanék érte" - felelte. Megalapította a Worldwide Evangelization Crusade (WEC) nevű missziós szervezetet, melynek már halálakor több mint száz misszionáriusa, 1967-ben pedig a föld 28 országában kb. 1150 munkatársa volt. "Van, ki harangszót hallgatva élné le életét; én pokol tornácán lélekmentő boltot nyitnék." (Lásd a könyv rövid kivonatát magyarul és angolul, Studd A csokoládévitéz, avagy A hősiesség - a kereszténység elveszett akkordja c. írását, valamint ezt a Studdról szóló angol weblapot.)

Gladys Aylward: A győztes oldalán (Jó Hír, é.n.). Egy kínai misszionáriusnő önéletrajza, aki megtapasztalta Krisztus hű követőinek szokásos sorsát - mind a megpróbáltatást és üldöztetést, mind a csodákat. Egyszerű cselédlányként szinte pénztelenül ment el Kínába. A viszontagságos úton az Isten erejébe vetett hittel láthatatlan "falat" húzott maga és üldözője közé, melyen az nem tudott áthatolni. Később kísérőjével "véletlenül" rábukkant a hegyek között egy eldugott lámakolostorra, ahol 500 láma (buddhista szerzetes) napokon át nyitott szívvel (Isten által felkészítve) hallgatta szájukból az evangéliumot. A második világháború idején közel száz gyermeket sikerült átszöktetnie Kína japánok által megszállt területéről a szabad országrészbe. A sok megpróbáltatás miatt egy ideig közel járt az őrülethez. Egy börtönben annak hatására indult el ébredés, hogy a kínaiak egyik legfontosabb íratlan szabályát megszegve önkéntelenül megérintett egy elvetemült elítéltet, akit korábban hiába próbált megtéríteni. Szegénysége ellenére árvaházat tartott fenn, és sok gyerekről gondoskodott. Amikor visszament Angliába, ugyanazt a sekélyes kereszténységet tapasztalta, mint korábban Studd Károly.

Fritz Berger: Isten túláradó kegyelme az életemben - Berger Frigyes (1868-1950) önéletrajza (Evangéliumi Kiadó, é.n., kb. 1990). Ld. a Fritz Berger élete és tanítása - Isten kegyelméből lehetséges a hívők tökéletessége c. cikket.

Veress Ernő: Csak eszköz voltam. A szerző olvasmányos és érdekfeszítő önéletrajza (szerk. Köves Gábor), melyet az ITM (Nemzetközi Oktató Szolgálat) közreműködésével adott ki 2004-ben. Ld. a "Veress Ernő erdélyi baptista lelkipásztor élete" c. írást.

Kirner Bertalan: Kornya Mihály krónikája (Fortin László baptista lelkész, 1990). Kornya Mihály, a baptista úttörő misszionárius és "parasztapostol" (1844-1917) először 1949-ben megjelent életrajzát a kommunista uralom rendőrsége csaknem az utolsó példányig elkobozta. Kornya gyalogszerrel olyan hatalmas körzeteket járt be (az akkori eldugott falvakat a keskeny, sáros, rossz utakon sokszor nem is lehetett volna máshogy megközelíteni), hogy ma autóval is nehéz lenne utánacsinálni. Naponta gyakran 50-60 km-t is gyalogolt sajátos járásával, miközben sokszor az Igéről beszélt, magyarázott a vele tartóknak, akik általában csak üggyel-bajjal, kocogva tudták követni. Nagyszalontán született; leginkább Erdélyben és Romániában működött. Azt vallotta, hogy minden baptista misszionárius. Több mint 10.000 embert merített be (ahogy mondta, volt köztük sok "ördög", azaz visszaeső is; állítólag ma kb. ennyi baptista van Magyarországon), méghozzá többször télen, a folyóban léket vágva, mert a bemerítkezők nem akartak tavaszig várni (pl. egy terhes asszony sem). Kornya titka szerintem az volt, hogy következetesen a hite szerint élt.

Lukátsi Vilma: Élő kövek (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, 1990). Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor (1889-1966) életrajza. "Nincs az az éles szemű lelkész, aki annyira meg tudná tisztítani a gyülekezetet a névleges hívőktől, mint az üldöztetés."

Lukátsi Vilma: "IGEN, ATYÁM!" (Evangéliumi Kiadó, é.n.). Ungár Aladár (1905-1970) dokumentum jellegű életrajza. Megtérése és házasságkötése (Emmchen megelégedett életében az Úr és a szolgálat utáni harmadik hellyel) után nem sokkal már a krisztushívő zsidók mozgalmának egyik vezetője (Kiss Ferenc, Fischer Árpád, Berliner Hugó és Somogyi Imre mellett). Eleinte az Üdvhadsereg tisztje, majd leginkább a testvérgyülekezeteket képviselő, ám nagyrészt független, utazó igehirdető. A sikerek helyett inkább Isten akaratának megvalósulását választja. Az 1937-ben és 1946-ban hazánkban járó skót James Alexander Stewart - a labdarúgó evangélista - tolmácsa, majd a Szabadegyházak Szövetségének/Tanácsának titkára. 1959-ben kénytelen áttelepülni felesége szülővárosába, a nyugat-németországi Tuttlingenbe. Hosszas betegeskedése közben, mialatt végül mindkét lábát elveszítette, azt írta: "a fellépő betegséggel kapcsolatban Isten gyermekének ne az legyen az első gondja, hogy mielőbb meggyógyuljon, ennél fontosabb kérdés: vajon a bekövetkezett állapotban mit akar elvégezni Isten az életében?" Vater Stanger után ő is tudta, hogy a szenvedés a csodálatos gyógyulásnál nagyobb kegyelem lehet. Tudatában volt az Úrnál ránk váró (különböző mértékű) jutalomnak (1Kor 15,41) és a jövővel kapcsolatos próféciáknak, de elsősorban a jelenben élt, személyes kapcsolataiban is sokaknak nyújtva áldást. A békességet segítette elő a testvérek között, kijelentve, hogy a maga igaza mellett hadakozó embernek nincs igaza. "Világjelenséget képeznek a szomjazó, igazán vágyakozó lelkek - írta -, de a bizonyos (jóhiszemű) merevség miatt egyenesen betaszítják őket a rajongók közé. A lélek nem tud megelégedni üres formaságokkal, isteni erő megtapasztalására vágyódik, és ez természetes igény, vágyódás a tökéletesség után, nyitott a kapu, besodródik a rajongók közé. Még komoly, megalapozott hívő testvérek is viaskodnak a kérdéssel, nehezen veszik észre, micsoda ereje és mekkora fogása van itt a Sátánnak."

Regény

Charles M. Sheldon: Az Ő nyomdokain (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2002). Mit tenne Jézus (a helyünkben)? [Talán helyesebb így föltenni a kérdést: Mit tanácsolna ma tanítványainak ebben a helyzetben?] Ez a kiváló regény indította el a WWJD-mozgalmat (What Would Jesus Do, azaz Mit tenne Jézus; vö. 1Jn 2,6: "Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt"). Angolul lásd itt vagy a RevivalCD-n (ld. lent).

Sükös Pál: A keskeny úton (IMMÁNUEL Kiadó, 1994). Az interneten is olvasható (a szerző életrajzával együtt), a http://igehirdetes.atw.hu/konyvek címen. Egy református lelkész (1917-72) 1955-ben írt érdekfeszítő regénye, amely a századközépi magyar ébredésből dolgoz fel megtörtént eseményeket. Az előszó szerzőjéhez hasonlóan alig tudtam letenni pár órára, s a Biblián kívül egy könyv felett sem hullattam még ennyi könnyet. Megragadott benne Isten szeretete, Lelkének hatalma, megmentő közbelépése.

J. F. Lövgren: ...és lámpásaik kialusznak (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, 1988). Az író kitűnő regényében így világít rá egy olyan keresztény erőfeszítéseinek hiábavalóságára, aki saját erejéből, igazi megtérés (Krisztus iránti teljes odaadás) nélkül próbál hívő életet élni: "Te élni kezdtél, mielőtt megelevenedtél volna". Ha Jézus ma visszajön, melyik oldalára fog állítani: az Isten országát vagy az örök tüzet öröklők közé?

Ébresztő

Francis Schaeffer írásai - ld. A keresztény élet négy alappillére c. rövid írásának kivonatát.

A. W. Tozer: Isten nem köt kompromisszumot - Isten beszél azokkal, akik időt szakítanak arra, hogy meghallgassák (Evangéliumi Kiadó, 2006). "A Szent ismerete" c. könyv szerzőjének ezt a rövid, de annál magvasabb művét szerintem éleslátásban talán csak Wesley írásai múlják felül. Tozer nem tartozik a szentségmozgalomhoz, és erre könyvében is utal.

Dennis F. Kinlaw: Úgy élünk, mint Krisztus (World Gospel Mission Hungary Alapítvány, 2006). Ld. az "Úgy élünk, mint Krisztus" c. írást. Ez a rövid könyvecske az OMS International egyik vezetőjének négy előadását tartalmazza, melyek az 1999-es Nemzetközi Teológiai Konzultáción hangzottak el.

Dennis F. Kinlaw: Krisztus lelkülete (World Gospel Mission Hungary Alapítvány, 2006). "Ez a könyv talán a szent belső életéről szóló legmélyebb tanulmány, amely ettől a nemzedéktől származik" - írta Robert E. Coleman, "Az evangélizáció mesterterve" c. könyv szerzője.

Thomas Phillips: A walesi ébredés (Bridge Mission Society, 1995). Beszámoló az 1860 körül Walesben végbement széleskörű megújulásról. Kivonatát ld. itt.

Wesley L. Duewel: Imáddal érintsd meg a világot (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, é.n.). Fiatal és tapasztalt hívőknek egyaránt hasznos könyv az imádságról, megdöbbentő példákkal, imameghallgatásokkal.

George Verwer: Nincs visszaút (Operation Mobilisation, 1999). Az OM alapítójának ez a könyvecskéje számos kiváló meglátást tartalmaz, és hatásosan ösztönöz a megszokottnál komolyabb keresztény életre.

William MacDonald: Isten válasza az ember kérdéseire (Evangéliumi Kiadó, é.n.). Az evangélium rövid összefoglalása kérdések és válaszok formájában.

William MacDonald: Az igazi tanítványság (Evangéliumi Kiadó, é.n.).

James Dobson: Élet a szakadék szélén (Új Remény Alapítvány, Debrecen, 2004). Útmutató 16-26 éves fiataloknak (és másoknak) egy jobb jövő felé. Dobson különösen mélyre ható és érdekfeszítő meglátásai, melyek egy részét több más könyvében bővebben is kifejtette.

Rick Warren: Céltudatos élet (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2005). A keresztény élet különböző területeinek alapos és ösztönző vizsgálata az Ige alapján.

Watchman Nee: Asztal a pusztában (Evangéliumi Kiadó, 1996). Elmélkedések az év minden napjára. Nee szemlélete - mely a keswicki teológiára épül - helyenként kissé "misztikus", de sokszor igen jó meglátásai vannak.

Oswald Chambers: Krisztus mindenekfelett (Evangéliumi Kiadó, é.n.). Elmélkedések az év minden napjára a keswicki teológia szellemében.

John A. Knight: A megszentelt élet zarándokútján (Názáreti Egyház Alapítvány, 2001). Ld. "A szellemi fejlődés szakaszai" c. írást.

Charles Finney: Az ébredéshez vezető út (Baráti Missziós Alapítvány, 1999). Összes művei megtalálhatók angolul a www.GospelTruth.net oldalon.

Csia Lajos: Az örök reformáció (Százszorszép Kiadó és Nyomda Kft., 1995). "Ecclesia semper reformari debet!" (A gyülekezet reformációját mindig tovább kell vinni!)

Klaus Douglass: Az új reformáció - 96 tétel az egyház jövőjéről (Kálvin Kiadó, 2002). Sok jó ötletet tartalmaz, főleg a népegyházak (történelmi protestáns egyházak) számára. Idézi Churchill mondását: "Protect the rebels" = "Óvjátok lázadóitokat!" - vagyis az új, biblikus egyház megálmodóit; 348. o.).

K.P. Yohannan: Revolution in World Missions (Forradalom a világmisszióban). Ld. a szegénységről szóló írást.

Átalakulások (I.) - Kb. 1 órás dokumentumfilm (Zúgó Szél Alapítvány, 2000., videokazettán kapható, eredetileg a Sentinel Group adta ki). Bemutatja, hogy a 20. század végén Kolumbia, Kenya, Észak-Amerika (Kalifornia) és Guatemala kisebb-nagyobb településein lejátszódott ébredések hogyan formálták át a helybéli társadalmat, eltörölve a drogbárók uralmát, nagyrészt száműzve az alkoholizmust és az okkultizmust, bezárásra ítélve a börtönöket, s rengeteg hívőt és protestáns gyülekezetet hagyva maguk után (van, ahol a lakosság 80%-a újjászületett hívőnek vallja magát). Az ébredések közös jellemzője a szentségre törekvés, a komoly imádság és böjt, az okkultizmus és egyéb szellemi problémák feltérképezése és a protestáns gyülekezetek egységét elősegítő megoldások keresése.

Szentség - teológia stb.: letölthető wesleyánus kiadványok.

Wesley

Lásd a figyelmeztetést itt!

John Wesley: A keresztény tökéletesség világos leírása (kivonatos és teljes fordítás) - Nemigen akad párja a keresztény irodalomban!

Wesley összes igehirdetése és írásainak jelentős része megtalálható angolul a WHDL - Wesley, http://wesley.nnu.edu/john_wesley és a www.umcmission.org webhelyen. Az összes műveinek 14 kötetes kiadására vonatkozó utalások (Works, a római szám a kötetszámot jelöli) az alábbi műre vonatkoznak: The Works of John Wesley (Beacon Hill Press of Kansas City, 1979; az alábbi kiadás változatlan utánnyomása: Wesleyan Conference Office / Wesleyan Methodist Book Room, London, 1872). Az első 9-10 kötet anyagának zöme megtalálható a www.godrules.net helyen. Összes műveinek egésze szkennelt formában kereshető, olvasható és letölthető a Google Könyvkeresőn, és digitalizáltan is megtalálható az interneten. Az előbbiből a 17 kötetes változatot javaslom (London Conference-Office, 1809-1813).

John Wesley: Prédikációk I-III. (Názáreti Egyház Alapítvány, 2001-2007, ford. Bedőné Kriszt Éva) - Wesley 52 "standard" prédikációja a következő elosztásban: I. (2001): 1-20., II. (2002): 21-33., III. (2007): 34-52. E csodálatos prédikációk közül nehéz választani, de keresztényeknek különösen a honlapomon található prédikációkat javaslom.

John Wesley: Az Úr a mi igazságunk. Wesley János 53 "standard" igehirdetése egy kötetben (Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2003, ford. Czövek Sára). Megvásárolható a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség könyvesboltjában (VIII. ker., Dankó u. 9.), ahol külön is megvehető Wesley néhány prédikációja, pl. Homiletikai füzetek 6. - "Óvás a vakbuzgóságtól": 37-40. prédikáció (rajongás, vakbuzgóság, egyetemes szellem, keresztyén tökéletesség), Homiletikai füzetek 3. - "A gonosz beszéd gyógyítása": 48-51. prédikáció (önmegtagadás, megszólás, a pénz helyes használata, a jó sáfár).

Parókiám az egész világ - Wesley János naplója (Magyarországi Metodista Egyház, 1991). "Valóságos kincsesbánya mindazok számára, akik az ébredés és az evangéliumi erejű közösségek építésének titkait keresik." Ez a kivonatos fordítás 1944-ben jelent meg először a fordító, Czakó Jenő református lelkész kiadásában, és azóta valószínűleg nem változott jelentősen.

Garth Lean: A tűzből kikapott üszök (Magyarországi Metodista Egyház, 1981). Wesley János életrajza.

D. Michael Henderson: John Wesley's Class Meeting: A Model for Making Disciples (John Wesley csoportalkalma - A tanítványok képzésének mintája, Evangel Publishing House, Nappanee, In., 1997) A Wesley életét végigkísérő ébredés fő mozgatói az általa kialakított, különböző célú és jellegű csoportok voltak; ezek célját, működését és eredetét ismerteti a szerző. A mű összegzését ld. a John Wesley csoportjai c. írásban.

Hitvédelem

Francis Schaeffer írásai - ld. A keresztény élet négy alappillére c. rövid írásának kivonatát.

Josh McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2004). Ez a komoly, alapos apologetikai (hitvédelmi) mű döntő és döntést igénylő bizonyítékokat sorol föl a Biblia tévedhetetlensége, Jézus Krisztus személye és feltámadása, a keresztény hit és az abszolút igazság mellett.

Clark H. Pinnock: Elegendő ok - Érvek a keresztyén hit mellett (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1997). A szerző öt körben sorolja föl érveit, bemutatva a hit pragmatikus (gyakorlati, ésszerű), tapasztalati, kozmikus, történelmi és közösségi alapját, melyek főként együttesen, öt szálból sodort kötélként jelentenek páratlanul erős és meggyőző bizonyítékot. Különösen filozofikus beállítottságúaknak javaslom.

Apológia Kutatóközpont, különösen a Biblia megbízhatóságáról szóló írások: www.apologia.hu - A Könyvkritikák c. részben olyan művek részletes elemzése is megtalálható, mint a Da Vinci-kód, a Biblia kódja, Harry Potter-könyvek.

www.christiananswers.net/hungarian - Jó kérdések és válaszok evangéliumi szellemben.

Ismeretterjesztő

H. Clay Trumbull: TE tanítsd gyermekedet! (Jó Hír, é.n.) Az auka indiánok közt mártírhalált halt Jim Elliot özvegyének, Elisabeth Elliot Grennek a dédapja 8 gyermek fölnevelése után írta ezt a maga nemében párját ritkító könyvét a gyermeknevelésről. Különösen jól ír a fegyelmezésről (pl. "Az akaratot nem megtörni, hanem nevelni kell" c. 5. fejezetben). Nem hívőknek is javaslom.

Volkhard Scheunemann: Boldogság és hűség egy életen át - Házasság és család a Szentírás fényében (Evangéliumi Kiadó, 1998). Biblikus útmutató házasoknak, házasságra készülőknek.

Dr. Kovács György és Kerekes Szabolcs: Gyülekezetek alapítása Magyarországon (TBL Magyarország Alapítvány, 2006). 305 oldalon bemutatja az 1980 óta alapított hazai keresztény (főleg evangéliumi, protestáns) gyülekezeteket és tapasztalataikat. A gyülekezetplántálásban fontos szerepet játszik többek között a kutatás, a helyi szellemi áramlatok feltérképezését követő célzott imádság, valamint a személyes kapcsolatok és házi csoportok felhasználása. A könyv részletes statisztikai adatokkal és térképmellékletekkel szolgál, beleértve az egyes települések telítettségéhez szükséges gyülekezetek számát, valamint az egyes felekezetekhez tartozó, ill. evangéliumi gyülezeketek nélküli települések számát is (ld. Alliance for Saturation Church Planting).

Westlake T. Purkiser: Hitünk legfontosabb kérdései (Názáreti Egyház Alapítvány, 2008). A keresztény hit rövid bemutatása a Názáreti Egyház hitelveihez kapcsolódva.

Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába (Osiris Kiadó, 1995). A téma viszonylag elfogulatlan és átfogó, bár a wesleyanizmus esetében meglehetősen szűkszavú tárgyalása.

James I. Packer: A megújulás teológiája - Bevezetés az angol puritanizmus világába (Koinónia, Kolozsvár, 2000). Az "Igaz istenismeret" és sok más könyv szerzője a kálvini szigorú predesztináció melletti elfogultsággal, de egyébként éleslátóan és gondolatébresztően mutatja be az olyan puritán óriásokat, mint pl. Richard Baxter, John Owen, William Perkins, Thomas Goodwin és Jonathan Edwards.

Kovács Géza: Karizmák a Biblia világosságában (Menedék Alapítvány, 2004). Kiegyensúlyozott, igei tanítás, mely különösen hasznos a jelajándékok - prófétálás (40-42. o.), gyógyítás (67-69. o.) és nyelveken szólás (70-76. o.) - tekintetében.

John F. MacArthur: Karizmatikus káosz (Baptista Kiadó, é.n.). A szerző néhol ugyan kissé elfogultan, de nagyon világosan, részletesen és a Bibliára alapozva mutatja be a pünkösdi és karizmatikus mozgalmat, annak elhajlásaival és veszélyeivel együtt.

Kereszt-kérdések: részletes segédanyag egy 10 alkalomból álló, vacsorával és beszélgetéssel egybekötött, Márk evangéliumára épülő evangelizációs sorozathoz, melyet Dr. John Stott gyülekezetének, a londoni All Souls Churchnek az egyik lelkésze, Rico Tice dolgozott ki 1995-ben Christianity Explored néven. Igen hűen mutatja be az evangéliumot, és világszerte nagy sikerrel alkalmazzák. Hazánkban a Szentírás Szövetség terjeszti.

Magyar Belmisszió Biatorbágy: www.mbb.hu - A Trausch Liza által alapított, Cselényi László vezette misszió csendeshetein napjainkban is számos felnőtt megtér.

Vegyes tartalmú keresztény linkgyűjtemény: www.kereszteny.lap.hu

Stb. (a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült)

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.02(-2020.12.)
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)

Minden emberi nézet (rendszer) tartalmaz hibákat - az enyém is. A honlapomon kifejtett nézeteim csupán szerény véleményemet tükrözik, és sok esetben a közzététel óta jelentősen változhattak (különösen ha 2020 előttiek), ezért kéretik mindent saját felelősségre olvasni és bölcsen megítélni! (Az anyagok végén a zárójeles dátum csak kisebb módosítást jelent, nem alapos felülvizsgálatot.)