Mi kell az ébredéshez, a kereszténység és a társadalom gyökeres megújulásához?

Új írások | Szentség | Wesley | Személyesség | Szegénység | Egyéb | Vállalkozás, tanítás, tanulás | ENGLISH

NAGYÍTÁS: "Ctrl +" vagy Nézet/Szövegméret menü (Nagyítás, csak a szövegé).

Szentség: A keresztények a gyakorlatban is szent, bűntől tiszta életet éljenek, törekedve a teljes megszentelődésre és szeretetre, amint azt a Biblia tanítja (1Thessz 5,23-24; 1Jn 4,18).
Személyesség: A keresztények rendszeresen jöjjenek össze kis csoportokban, ahol személyes kapcsolatok révén, egymást bátorítva és intve, továbbá BUZGÓN, HITTEL IMÁDKOZVA haladhatnak hitük megélése felé.
Szegénység: A keresztények komoly áldozatokat vállalva tegyék életcéljukká az elveszett lelkek megmentését, a rászorulók segítését, elfogadva az ezzel általában együtt járó szegénységet.
KEGYELEM: Urunk végtelen irgalma és meg nem érdemelt jóindulata, ereje, segítsége, adományai nélkül semmit sem tehetünk és érhetünk el (Ef 2,8-10; Jn 15,5), ezért is rendkívül fontos az IMÁDSÁG.

Mindezeket a velük szerves egységben levő SZERETET, "a tökéletesség kötele" fogja össze (Mt 22,37; Kol 3,12-14).

Katolikus vagy protestáns? Kálvinista, lutheránus, wesleyánus vagy egyéb? Karizmatikus vagy sem? Mi, keresztények teológiai fejtegetéseinkben és vitáinkban sokszor igyekszünk "kiszűrni a szúnyogot" is, míg a gyakorlatban "lenyeljük a tevét". Fontos a szilárd keresztény meggyőződés, de még fontosabb, hogy ezt a tetteink is kövessék - és e téren nagyon "vakok" tudunk lenni (Mt 23,24). Az önmagunkról alkotott képünk gyakran távol áll a valóságtól, és bár sokan látják ezt, kevesen merik a szemünkbe mondani. Hiszem, hogy elsősorban ebből kell felébrednünk, ami azután rengeteg változással járhat, az egység terén is. Mivel maga a valóság gyakran bonyolult, csak különböző szempontok, "MODELLEK" (elméletek, tanok, példázatok, történetek stb.) együttesével közelíthető meg eléggé, melyek látszólag ellent is mondhatnak egymásnak (pl. Isten egysége és hármassága [Szentháromság], szentsége és kegyelme, a hívők tökéletessége és romlottsága, mennyei és földi Paradicsom, szuverén isteni elrendelés és szabad emberi akarat, hit és cselekedetek, üdvösség elveszíthetősége és üdvbiztonság). Az egyoldalú szemléletmód mindig veszélyes! E témákat próbálják bemutatni ezek az oldalak, jelezve az útkeresésemet és a meglelt válaszaimat. Remélhetőleg az olvasónak is segítenek majd. A neves hívők is tévedtek és túloztak néha, s természetesen én is hajlamos vagyok erre - kéretik mindent kellő kritikával olvasni!

Szentség

 • Az "ismeretlen" evangélium - Isten válasza az ember alapvető kérdéseire
 • Bibliai igék a szentség, tisztaság, tökéletesség témájáról (a teljesség igénye nélkül)
 • Úgy élünk, mint Krisztus - Dennis Kinlaw könyvének kivonata
 • A római és a korinthusi szentek - A Római és az Első korinthusi levél tanítása a szentségről
 • Ébredés tegnap és ma - Gondolatok F. Schaeffer, J.I. Packer, Luther, Kálvin és Wesley írásai kapcsán
 • A walesi ébredés - Thomas Phillips könyvének kivonata
 • A bűn és a szenvedés problémája - A jólét vagy a szentség teológiája igaz?
 • Jób, a feddhetetlen szenvedő
 • A lelki fejlődés szakaszai - Létezik-e "második áldás", "tökéletes, bűntelen" keresztény, teljes megszentelődés? "A megszentelt élet zarándokútján" c. könyv összegzése
 • Szentség a gyakorlatban - Az isteni és emberi törvények megtartása
 • Kovács Géza (1925-) baptista lelkipásztor életének tanulságai - "Életutam - keresztyénként négy társadalmi rendszerben" c. önéletrajza alapján
 • Lányok és fiúk kapcsolata, eltérései, nevelése, szexualitása - Nagyrészt James Dobson "Lányok nevelése" c. könyve alapján
 • Nem a szex a baj (hanem a bujaság) - Szexuális tisztaság bujaságtól égő világunkban. Joshua Harris könyvének kivonata
 • Fritz Berger élete és tanítása - Isten kegyelméből lehetséges a hívők tökéletessége
 • Hogyan telhetünk meg Szentlélekkel? - A teljes megszentelődés útja
 • Keresztény ember vétkezhet-e szándékosan (tudatosan)? - A bűnök fajtái és a gyülekezeti fegyelem
 • Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket?
 • A teljes megszentelődés értelmezése a szentségmozgalom hazai ágaiban (Metodisták, Üdvhadsereg, Názáreti Egyház, WGM, OMS, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)
 • Bevezetés a wesleyánus teológiába - W. M. Greathouse és H. R. Dunning azonos című könyvének vázlatos kivonata
 • Mi által üdvözülünk: Isten eleve elrendelése, az egyházi keresztelés, illetve más cselekedetek vagy a Krisztusba vetett hit által? - A wesleyánus-arminiánus és a kálvinista teológia összehasonlítása, különös tekintettel a predesztináció tanára.
 • Kapcsolati szentség: a megszentelődés egy Wesleyétől eltérő modellje - Thomas Jay Oord és Michael Lodahl könyvének összegzése
 • A szeretet teológiája - A wesleyanizmus dinamikája. Mildred Bangs Wynkoop "A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism" c. könyvének kivonata
 • A puritánok és evangéliumhirdetésük - a lelki élet odaszánt óriásai és a puritán ébredés jellemzői
 • Eleve elrendelés a reformátoroknál és a protestáns hitvallási iratokban
 • Teljes megszentelődés Luther és Kálvin írásaiban
 • Kálvin János teológiája - rövid elemzés "János evangéliumának magyarázata" c. műve alapján
 • Wesley János (John Wesley) élete és művei

  Az üdvösség elveszíthetősége igen régi vitatéma, melyben a végletek veszélyesek. Egyrészt sokakat vezetett felelőtlen, erkölcstelen élethez az a hazugság, hogy újjászületésünk után Isten nem látja a bűneinket, csak Krisztust és az ő vérét. Ezt a Jelenések 1-2-beli gyülekezeteknek írt leveleiben is cáfolja, hiszen szemükre veti konkrét bűneiket - egyúttal eloszlatva azt a hiedelmet is, hogy feltétlenül elégedett minden kereszténnyel pusztán azért, mert az egy adott pillanatban őszintén hitt. Másrészt fennáll annak veszélye, hogy az elbukástól félve túlzottan aggódunk, így nem tudunk örülni üdvösségünknek, sem felszabadultan, szívből szeretni; vagy magunkban bízunk a minket minden tekintetben megtartó és erre igen erős ígéreteket is tevő Krisztus és az ő kegyelme helyett. A sok szempontból középutat választó Wesley mindenképpen értékes meglátásokkal szolgálhat számunkra. Bővebben itt.

 • Néhány idézet Wesley Jánostól, 14 kötetes összes műveiből ("The WORKS of John Wesley", 1872)
 • Gondolatok Wesley Jánostól - magyarul meg nem jelent (54-141.) prédikációiból
 • Wesley tanításának megkülönböztető jegyei és néhány prédikációjának rövid kivonata - A keresztények egysége (38-39. p.), A rajongás természete (az isteni vezetés és az igazság téves és helyes keresése, 37. p.), Az önmegtagadás (és keresztünk felvétele, 48. p.), valamint az alábbiak, melyeket bővebben is kivonatoltam:
 • 34-36. prédikáció: A hit által érvényre juttatott törvény - az Ó- és az Újszövetség viszonya
 • 49. prédikáció: A megszólás ellenszere - az intés, a gyülekezeti fegyelem gyakorlása
 • 50. prédikáció: A pénz hasznai - pénzünk helyes használata
 • 51. prédikáció: A jó sáfár - hogyan használjuk mindazt, amit Isten ránk bízott
 • Wesley János élete és tanítása - A metodisták atyja, minden idők egyik legnagyobb ébredésének és a mai értelemben vett missziónak az elindítója
 • A keresztény tökéletesség világos leírása - E műnek nemigen akad párja a keresztény irodalomban!
 • 28. prédikáció: A szegénységről - a tiszta szem, a szegénység és a "kincsgyűjtés" (Mt 6,19-23) [teljes prédikáció]

  Wesley prédikációi a Názáreti Egyházzal készített honlapon (www.szentelet.hu):

 • 8. prédikáció: A Lélek első zsengéje (Róm 8,1)
 • 9. prédikáció: A szolgaság és a fiúság lelke (Róm 8,15)
 • 19. prédikáció: Az Istentől születettek nagy kiváltsága (1Jn 3,9)
 • 31. prédikáció: A szoros kapu és a keskeny út (Mt 7,13-14)
 • 33. prédikáció: Az okos és a bolond ember (Mt 7,21-27)
 • 40. prédikáció: A keresztyén tökéletesség (Fil 3,12)
 • 43. prédikáció: Az üdvösség szentírási útja (Ef 2,8)
 • 46. prédikáció: A pusztai állapot (Jn 16,22)
 • Személyesség

  FELHÍVÁS komoly keresztényeknek, akik szeretnék, hogy megújulás, ébredés legyen életükben és a környezetükben: A megújulásra, ébredésre vágyó komoly keresztényeket Krisztus dicsősége és a nevét érő sok gyalázat csökkentése érdekében alázattal kérem és felhívom, hogy szentségre törekedve rugalmasan használják fel Wesley csoportjainak mintáját, pl. alakítsanak számot adó imacsoportokat, szilárdan eltökélve, hogy azok nem új felekezetek létrehozását fogják szolgálni (ezekből már van épp elég), hanem a meglévő közösségek megújulását.

 • A Mennyei Lovagregény - Életünk kalandos utazás szerelmes Istenünkkel
 • Wesley János (John W.) csoportjai
 • John Wesley: A kis csoportok szabályai (1738. dec. 25.)
 • Számadó társak kérdései - Föltehetjük őket számot adó társunknak vagy akár saját magunknak
 • Keresztény hitünk személyes megélése
 • Személyes evangelizáció
 • Egyházfegyelem a reformátoroknál és a protestáns hitvallási iratokban
 • Szegénység

 • Bibliai igék a szegénység, gazdagság, vagyon, pénz témájáról
 • A szegénységről és az áldozatvállalásról - Gazdagon hogyan nyerhetjük meg Krisztusnak a szegényeket?
 • Studd Károly (Charles Studd, 1860-1931) élete
 • Charles Studd: A csokoládévitéz, avagy A hősiesség - a kereszténység elveszett akkordja
 • Veress Ernő erdélyi baptista lelkipásztor élete
 • "Velem (nem) tettétek!" - Gyakori tévhitek és a valóság a hajléktalanokat, cigányokat illetően
 • Missziós tapasztalatok Etiópiában
 • 1. prédikáció: Népünk erkölcsi, lelki, anyagi és politikai állapotának javítása
 • Kedveseim! - Molnár Krisztina levele a szegénységről, az anyagiakról és az áldásteológiáról
 • John Wesley a szegénységről - Wesley János 28. prédikációja: a tiszta szem, a szegénység és a "kincsgyűjtés" (Mt 6,19-23)
 • Lásd még Wesley gondolatait a metodisták és a kereszténység hatástalanságának okairól, a gazdagságról és a szegénységről a Gondolatok Wesleytől c. írásban.
 • Egyéb

 • "Kegyelemtől megragadva - Atyád mindig elkapott. Továbbra is elkap." Rövid betekintés Max Lucado könyvébe
 • Kegyelemből, hit által - gondolatok Kovács Géza hasonló című könyve alapján
 • Kegyelem és szentség - Isten határtalan, mégis kiegyensúlyozott kegyelme (Jerry Bridges "Kegyelem" c. könyvének kivonata)
 • Isten döbbenetes kegyelme és szentsége - Gondolatok Philip Yancey "Meghökkentő kegyelem" c. műve alapján
 • Istenfélelem - A félelem egyetlen egészséges fajtája, mely elűzi az emberi félelmet
 • A tanítvány kézikönyve - Az igazi tanítványság bemutatása William MacDonald könyve alapján
 • A Biblia - Isten Igéje, a Szentírás páratlanul egyedi tulajdonságai, keletkezése, védelme
 • Jézus Krisztus egyedi személye a Biblia és az ószövetségi próféciák fényében
 • A lelki fejlődés lépcsőfokai - Felébredés, megtérés, újjászületés, megszentelődés
 • Az imádság erkölcsi alapja és feltételei - C. H. Mackintosh "Ima és imaóra" c. írásának kivonata
 • Miatyánk - Az Úr imádsága saját szavaimmal megfogalmazva
 • Mennyire kell egységesnek lenniük a hívőknek?
 • A kereszténység tegnap és ma - A keresztény felekezetek és más vallások kialakulása, összehasonlítása és kritikája
 • Sréter Ferenc evangélikus lelkész, evangélista élete és prédikációi az ebredes.atw.hu honlapon
 • Mi a közös bennük: babona, varázslás, ereklyék, nyelveken szólás, apostoli utódlás, egyedül üdvözítő felekezet stb.?
 • Házassági konfliktusok megelőzése és kezelése - Cseri Kálmán "A házasság válságai" c. prédikációsorozatának összegzése
 • Mikor engedelmeskedjen a feleség férjének, és mikor ne?
 • Pszichológia a mérlegen - Van-e keresztény lélektan?
 • Teremtés, de hogyan? - evolúció, értelmes tervezés, a Föld kora és története
 • Irodalom - Jó könyvek és források az ébredéssel és a kereszténységgel kapcsolatban
 • Magamról
 • Ötletek, segédeszközök fordítók, tanulók, tanárok és mások részére

  Keresztényüldözés világszerte

 • CSI: Üldözött keresztények honlapja
 • Cikkek a "Mártírok hangja" ingyenes folyóiratból
 • Koncentrációs táborok Észak-Koreában (200.000 politikai és keresztény fogollyal)
 • Angolul: Voice of the Martyrs * International Christian Concern * YouTube * Religion Today (napi hírekkel)
 • Új vagy jelentősen megváltozott írások (részletek a Változásokban)

  2012.06.

 • Kegyelemből, hit által - gondolatok Kovács Géza hasonló című könyve alapján
 • A lelki fejlődés lépcsőfokai - Felébredés, megtérés, újjászületés, megszentelődés

  2012.04.

 • Jézus Krisztus egyedi személye a Biblia és az ószövetségi próféciák fényében
 • Ötletek, segédeszközök fordítók, tanulók, tanárok és mások részére

  2012.02.

 • "Kegyelemtől megragadva - Atyád mindig elkapott. Továbbra is elkap." (Max Lucado)
 • Kegyelem és szentség - Isten határtalan, mégis kiegyensúlyozott kegyelme (Jerry Bridges)
 • Istenfélelem - A félelem egyetlen egészséges fajtája, mely elűzi az emberi félelmet
 • Házassági konfliktusok megelőzése és kezelése

  2011.12.

 • A Biblia - Isten Igéje, a Szentírás páratlanul egyedi tulajdonságai, keletkezése, védelme
 • A karácsony jelentősége a Biblia fényében

  2011.09-10.

 • Kovács Géza (1925-) baptista lelkipásztor életének tanulságai
 • Lányok és fiúk kapcsolata, eltérései, nevelése, szexualitása
 • Charles Studd: A csokoládévitéz, avagy A hősiesség - a kereszténység elveszett akkordja


  Seres Mihály Misó versei
 • A másként nem jelölt bibliai idézeteknél a Magyar Bibliatársulat (Bibliatanács) megbízásából a Kálvin János Kiadó által 1975-ben kiadott, majd 1990-ben javított új protestáns bibliafordítás szövegét és rövidítéseit használtam.

  LETÖLTÉS: a honlap teljes tartalma tömörítve, html formátumban (zömmel egyszerű szövegként [.txt] is olvasható), kivéve a WordsHWI-t és a nagy fájlokban is közzétett cikkek egyben kereshető gyűjteményeit (Szentség, Wesley, Személyesség, szegénység, egyéb). A kibontáshoz használható pl. a sokféle tömörítést ismerő, ingyenes és magyar nyelvű 7-Zip program.

  A honlap domainneve Phillips Brooks híres akrosztichonjaként is érthető, mellyel a hitet meghatározta:

  Hátrahagyva
  Ingót-ingatlant (idelent mindent)
  Válaszd
  Őt!

  Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.01-2012.06.

  Honlapom minden írása (Wesley 28. prédikációja kivételével) egészében vagy részeiben változtatás nélkül, szabadon másolható, ingyen letölthető a fenti forrásmegjelöléssel. Több cikk együttes közzététele csak egyeztetés után lehetséges.

  e-mail: hivo @ freemail . hu

  Hívő + hívó + hív Ő